Skip to Content
Szukaj

Zasady i warunki

WPROWADZENIE

Niniejsze warunki regulują korzystanie z tej witryny; korzystając z tej witryny, akceptujesz w pełni niniejsze warunki. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami lub jakąkolwiek częścią niniejszych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny.

Aby odwiedzić naszą stronę internetową, musisz być w wieku, w którym zakup i spożycie alkoholu jest dozwolone zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju zamieszkania. Jeśli nie ma żadnych przepisów w tej sprawie, musisz mieć co najmniej 18 lat.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając z tej witryny i akceptując niniejsze warunki, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami polityki plików cookie

LICENCJA NA KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

O ile nie zaznaczono inaczej, Hankey Bannister i / lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do strony internetowej i materiałów na stronie internetowej. Z zastrzeżeniem poniższej licencji wszystkie te prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

Możesz przeglądać, pobierać wyłącznie w celu buforowania oraz drukować strony lub inne treści ze strony internetowej na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych poniżej oraz w innych miejscach niniejszych warunków.

Nie wolno Ci:

opublikować ponownie materiały z tej witryny (w tym ponownie opublikować na innej stronie);
sprzedawać, wypożyczać lub udzielać licencji na materiały ze strony internetowej;
pokazywać publicznie dowolny materiał ze strony internetowej;
powielać, powielać, kopiować lub w inny sposób wykorzystywać materiały na tej stronie w celach komercyjnych;
rozpowszechniać materiały z tej witryny, z wyjątkiem treści specjalnie i wyraźnie udostępnionych do redystrybucji.
DOPUSZCZALNE ZASTOSOWANIE

Nie wolno korzystać z tej witryny w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie strony internetowej lub pogorszenie dostępności lub dostępności strony internetowej; lub w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy, lub w związku z jakimkolwiek bezprawnym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działaniem.

Nie wolno używać tej witryny do kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się (lub są z nią powiązane), programów szpiegujących, wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków, programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy, rootkit lub innych złośliwe oprogramowanie komputerowe.

OGRANICZONY DOSTĘP

Dostęp do niektórych obszarów tej witryny jest ograniczony. Hankey Bannister zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do obszarów tej strony, a nawet całej strony, według uznania Hankey Bannister.

Jeśli Hankey Bannister dostarczy Ci identyfikator użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do zastrzeżonych obszarów tej witryny lub innych treści lub usług, musisz upewnić się, że identyfikator użytkownika i hasło są poufne.

Hankey Bannister może wyłączyć identyfikator użytkownika i hasło według własnego uznania Hanke Bannister bez uprzedzenia lub wyjaśnienia.


TREŚĆ UŻYTKOWNIKA

W niniejszych warunkach „treść użytkownika” oznacza materiał (w tym między innymi tekst, obrazy, materiał audio, materiał wideo i materiał audiowizualny), który przesyłasz na tę stronę internetową, w dowolnym celu.

Przyznajesz Hankey Bannister ogólnoświatową, nieodwołalną, niewyłączną, nieodpłatną licencję na używanie, reprodukcję, adaptację, publikację, tłumaczenie i dystrybucję treści użytkownika w jakichkolwiek istniejących lub przyszłych mediach. Udzielasz także Hankey Bannister prawa do sublicencjonowania tych praw oraz prawa do wniesienia skargi o naruszenie tych praw.

Treści użytkownika nie mogą być nielegalne ani niezgodne z prawem, nie mogą naruszać praw osób trzecich i nie mogą być podstawą do wszczęcia postępowania prawnego przeciwko tobie lub Hankey Bannister lub stronie trzeciej (w każdym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem).

Nie wolno przesyłać żadnych treści użytkownika na stronę internetową, która była lub była przedmiotem jakichkolwiek zagrożonych lub faktycznych postępowań sądowych lub innych podobnych skarg.

Hankey Bannister zastrzega sobie prawo do edycji lub usuwania wszelkich materiałów przesłanych do tej witryny lub przechowywanych na serwerach Hankey Bannister, hostowanych lub publikowanych na tej stronie.

Niezależnie od praw Hankey Bannister na podstawie niniejszych warunków w odniesieniu do treści użytkownika, Hankey Bannister nie zobowiązuje się do monitorowania przesyłania takich treści lub publikowania takich treści na tej stronie internetowej.

GRANICE ODPOWIEDZIALNOSCI

Hankey Bannister nie będzie ponosił wobec ciebie odpowiedzialności (czy to na mocy prawa kontaktu, prawa deliktowego lub w inny sposób) w odniesieniu do treści, korzystania lub w inny sposób w związku z tą stroną:

w zakresie, w jakim strona internetowa jest udostępniana bezpłatnie, w przypadku jakichkolwiek bezpośrednich strat;
za jakiekolwiek straty pośrednie, specjalne lub wynikowe; lub
za jakiekolwiek straty biznesowe, utratę dochodów, dochodów, zysków lub przewidywanych oszczędności, utratę kontraktów lub relacji biznesowych, utratę reputacji lub dobrej woli, lub utratę lub uszkodzenie informacji lub danych.

Te ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie, nawet jeśli Hankey Bannister został wyraźnie poinformowany o potencjalnej stracie.

WYJĄTKI

Żadne z zastrzeżeń niniejszej witryny nie wyłącza ani nie ogranicza jakiejkolwiek gwarancji wynikającej z prawa, której wykluczenie lub ograniczenie byłoby niezgodne z prawem; i żadne z zastrzeżeń niniejszej witryny nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Hankey Bannister w odniesieniu do:

śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem Hankeya Bannistera;
oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd ze strony Hankey Bannister; lub
kwestia, która byłaby niezgodna z prawem lub niezgodna z prawem, aby Hankey Bannister wykluczył lub ograniczył, lub próbował lub rzekomo wykluczyć lub ograniczyć swoją odpowiedzialność.

ROZUM

Korzystając z tej strony, zgadzasz się, że wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym zrzeczeniu się odpowiedzialności są uzasadnione.

Jeśli uważasz, że nie są one uzasadnione, nie możesz korzystać z tej witryny.

INNE IMPREZY

[Akceptujesz, że jako podmiot z ograniczoną odpowiedzialnością Hankey Bannister ma interes w ograniczeniu osobistej odpowiedzialności swoich funkcjonariuszy i pracowników. Zgadzasz się, że nie będziesz wnosić żadnych roszczeń osobiście wobec funkcjonariuszy lub pracowników Hankey Bannister z tytułu strat poniesionych w związku z witryną.]

[Bez uszczerbku dla powyższego akapitu], zgadzasz się, że ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności określone w niniejszym zrzeczeniu się odpowiedzialności będą chronić urzędników, pracowników, agentów, filie, następców, podwykonawców i podwykonawców Hankey Bannister, a także Hankey Bannister.

NIEWYKONANE PRZEPISY

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności na stronie internetowej jest lub okaże się niemożliwe do wyegzekwowania na podstawie obowiązującego prawa, nie wpłynie to na wykonalność innych postanowień niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności na stronie.

ODSZKODOWANIE

Niniejszym zabezpieczasz Hankey Bannister i zobowiązujesz się chronić Hankey Bannister przed wszelkimi stratami, szkodami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym między innymi koszty prawne i wszelkie kwoty zapłacone przez Hankey Bannister na rzecz osoby trzeciej w ramach roszczenia lub sporu na podstawie porady doradców prawnych Hankey Bannister) poniesionych lub poniesionych przez Hankey Bannister w wyniku naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków lub w wyniku roszczenia, że ​​naruszyłeś którekolwiek z postanowień niniejszych warunków].

NARUSZENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW

Bez uszczerbku dla innych praw Hankey Bannister wynikających z niniejszych warunków, jeśli w jakikolwiek sposób naruszysz niniejsze warunki, Hankey Bannister może podjąć działania, które Hankey Bannister uzna za odpowiednie, aby poradzić sobie z naruszeniem, w tym zawiesić dostęp do strony internetowej, zabraniając uzyskiwanie dostępu do witryny, blokowanie dostępu do witryny komputerom korzystającym z adresu IP, kontaktowanie się z dostawcą usług internetowych w celu żądania zablokowania dostępu do witryny i / lub wszczęcia postępowania sądowego przeciwko tobie.

ZMIANA

Hankey Bannister może okresowo zmieniać niniejsze warunki. Zmienione warunki będą miały zastosowanie do korzystania z tej witryny od daty publikacji zmienionych warunków na tej stronie. Regularnie sprawdzaj tę stronę, aby upewnić się, że znasz aktualną wersję.

ZADANIE

Hankey Bannister może przenosić, zlecać podwykonawstwo lub w inny sposób zajmować się prawami i / lub zobowiązaniami Hankey Bannister na mocy niniejszych warunków bez powiadamiania użytkownika lub uzyskiwania jego zgody.

Nie możesz przenosić, zlecać podwykonawstwa ani w inny sposób zajmować się swoimi prawami i / lub zobowiązaniami na podstawie niniejszych warunków.

ROZDZIELNOŚĆ

Jeżeli którykolwiek sąd lub inny właściwy organ uzna, że ​​którekolwiek z postanowień niniejszych warunków są niezgodne z prawem i / lub niemożliwe do wyegzekwowania, pozostałe postanowienia będą obowiązywać. Jeżeli jakiekolwiek niezgodne z prawem i / lub niewykonalne postanowienie byłoby zgodne z prawem lub wykonalne, gdyby jego część została usunięta, część ta zostanie uznana za usuniętą, a pozostała część postanowienia będzie obowiązywać.

CAŁOŚĆ POROZUMIENIA

Niniejsze warunki stanowią całość umowy między tobą a Hankey Bannister w związku z korzystaniem z tej witryny i zastępują wszystkie poprzednie umowy dotyczące korzystania z tej witryny.

PRAWO I JURYSDYKCJA

Niniejsze warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem szkockim, a wszelkie spory dotyczące tych warunków będą podlegać [nie] wyłącznej jurysdykcji sądów szkockich sądów.

Regulamin strony internetowej SEQ Legal LLP, i został stworzony przy użyciu szablonu kontraktologii dostępnego na stronie freenetlaw.