Szukaj

HANKEY BANNISTER CUP REGULAMIN KONKURSU

WARUNKI OGÓLNE

 1. Poniższy regulamin dotyczy organizacji i uczestnictwa w konkursie barmańskim Hankey Bannister Cup 2022 (dalej „Konkurs” lub „HBCup 2022”). Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”). Chcąc wziąć udział w Konkursie należy zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień. Osoba, która chce wziąć udział w Konkursie powinna również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją Konkursu, a także złożyć odpowiednie oświadczenie co do zgód, o których mowa w § 6 Regulaminu. Udzielenie wszystkich zgód jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia udział w Konkursie.
 2. Organizatorem Konkursu jest International Beverage Holdings Ltd. z siedzibą w Airdrie, Lanarkshire, ML6 8PL w Wielkiej Brytanii (dalej „Organizator”).
 3. Konkurs organizowany jest w terminie 20.09.2022 - 6.12.2022 roku.
 4. Konkurs organizowany jest na terenie Polski.
 5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U z 2022 r. poz. 888 z późn. zm.).
 6. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia, czynnie pracujące w branży HoReCa w charakterze barmana (dalej „Uczestnik”).
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy, oraz przedstawiciele Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, to jest małżonek, krewny lub powinowatym w linii prostej (np. rodzic, dziecko, dziadek, wnuk), ich przysposobiony lub przysposabiający, a także rodzeństwo. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną i formę zatrudnienia.
 8. Uczestnikiem Konkursu nie może być zwycięzca poprzednich edycji Hankey Bannister Cup.
 9. Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: etap zgłoszeniowy („Etap I”), etap półfinałowy („Etap II”) oraz etap finałowy („Etap Finałowy”).

ETAP ZGŁOSZENIOWY I ETAP PÓŁFINAŁOWY

 1. Etap I:
  1. warunkiem uczestnictwa w Etapie I jest posiadanie w miejscu pracy Uczestnika minimum jednego z produktów marki Hankey Bannister oraz stworzenie oryginalnej receptury drinków konkursowych na zasadach określonych w § 3 Regulaminu („drinki konkursowe”);
  2. zgłoszenie swojego uczestnictwa poprzez prawidłowo wypełnioną ankietę uczestnictwa dostępną pod hankeybannister.pl/hbcup2022 do godz. 23:59 dnia 11 pażdziernika 2022 roku - zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, datę urodzenia, miejsce i nazwę miejsca pracy, dane kontaktowe (telefon, email), nazwę dwóch drinków konkursowych, inspirację przygotowania drinków konkursowych, listę składników drinków, metodę przygotowania, rodzaj szkła, dekorację oraz zdjęcie drinków w formacie .jpg, jako załącznik (nazwa pliku: np. (Adam Rogalewski 1, Adam Rogalewski 2), oraz oświadczenie o zapoznaniu się z i akceptacji Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych oraz innych zgód, o których mowa w § 6 Regulaminu.
  3. Uczestnicy konkursu HBCUp 2022 muszą dołączyć do zamkniętej grupy na portalu Facebook – HBCup22 – do 23:59 dnia 11 pażdziernika 2022 roku czyli do momentu zakończenia Etapu I.
  4. 30 uczestników zakwalifikowanych do Etapu II, zostanie poinformowanych o szczegółach etapu półfinałowego poprzez grupę na portalu Facebook w terminie do dnia 14 października 2022 r. do części konkursowej Etapu II, spośród terminowo przesłanych zgłoszeń, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b. Regulaminu, Komisja konkursowa wyłoni grupę 30 Uczestników, którzy posiadają w ofercie swojego miejsca pracy jeden z produktów marki Hankey Bannister oraz otrzymali najwięcej punktów. Komisja konkursowa składa z 3 osób należacych do firmy Intenational Beverage Holdings. Przygotowane drinki konkursowe będą podlegać ocenie Komisji konkursowej, która będzie przyznawała punkty w następujących kategoriach: nazwa (maksymalna ilość punktów do zdobycia: 5), inspiracja (maksymalna ilość punktów do zdobycia: 10), listę składników (maksymalna ilość punktów do zdobycia: 10), metoda przygotowania (maksymalna ilość punktów do zdobycia: 10), rodzaj szkła (maksymalna ilość punktów do zdobycia: 5), dekoracja (maksymalna ilość punktów do zdobycia: 10)
  5. Etap II będzie składał się z:
 2. części edukacyjnej – filmiki instruktarzowe umieszczane w formie online na grupie HBCup 2022 na portalu Facebook przez Organizatora;
 3. części konkursowej - przygotowanie kreatywnych działań marketingowych autorskich drinków konkursowych na bazie HB Original / HB Heritage / HB 12yo oraz wdrożenie ich wraz z przygotowanym przez Organizatora quizem osobowości przez półfinalistów w barach, w których pracują. Wdrożenie przez Uczestnika działań marketingowych w tym działań w social mediach zgodnych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm. Działania marketingowe będą prowadzone przez cały okres Etapu II, nazywanego półfinałem, czyli od 15 października 2022 r. do 15 listopada 2022 r.
 4. ciągłej sprzedaży drinków konkursowych we wskazanych w zgłoszeniach lokalach.
  1. z materiałów udostępnionych w ramach części edukacyjnej Etapu II mogą korzystać wszyscy zgłoszeni Uczestnicy Konkursu, którzy spełniają wymagania, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b Regulaminu, przy czym udział w części edukacyjnej nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w części konkursowej, uczestnictwo w części edukacyjnej jest dobrowolne.
  2. Uczestnicy Etapu II w terminie do 15 listopada 2022 roku do godziny 23:59 prześlą swoją prezentację zawierającą wszystkie aktywności, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. a. w części zwanej „część konkursowa” na adres email: kontakt@hankeybannister.pl.
   1. część konkursowa Etapu II polega na przygotowaniu drinków konkursowych wg. opisanej w zgłoszeniu do Konkursu oryginalnej receptury;
  3. Wyłonienie Uczestników zakwalifikowanych do Etapu finałowego odbędzie się na podstawie punktów przyznawanych Uczestnikom przez Komisję konkursową w następujących kategoriach:Etap II:
   1. kreatywność w serwowaniu drinków konkursowych;
   2. kreatywność działań marketingowych drinków konkursowych oraz używanie zarówno standardowych jak i nie standardowych narzędzi marketingowych, takich jak aktywne promowanie quizu osobowości, czy eventy promocyjne;
   3. zaangażowanie uczestnika w działania marketingowe.

RECEPTURA DRINKA KONKURSOWEGO NA ETAPIE ZGLOSZENIOWYM

 1. Receptura drinków konkursowych powinna składać się z oryginalnej, niepublikowanej wcześniej nazwy oraz formuły, a także z części opisowej określającej: sposób przygotowania, naczynie, w którym drink będzie serwowany oraz dekorację.
 2. Formuła drinków konkursowych powinna zostać wyrażona w ml. oraz miarach umownych.
 3. Zadaniem konkursowym jest stworzenie dwóch koktaili na bazie produktów Hankey Bannister, które bedą przygotowane na bazie koktajlu klasycznego i bedą reprezentowały dwie odsłony marki Hankey Bannister tak jak jego założyciele. Hankey twist powinien być przygotowany w prosty sposób, umożliwiający odtworzenie receptury w każdym barze, używając niewielu składników, a Bannister twist powinien wyrażać dziedzictwo marki i wyrafinowanie jak Bannister, gdzie do przygotowania użyte zostaną różne techniki barmańskie jak i skomplikowane składniki.
 4. Kategoria drinków jest otwarta. Może zostać wybrana przez Uczestnika spośród wszystkich znanych kategorii napojów mieszanych.
 5. Składnikiem głównym drinków konkursowych powinien być Hankey Bannister Original lub Hankey Bannister 12 YO lub Hankey Bannister Heritage.
 6. Minimalna ilość składnika głównego dla jednej porcji drinka powinna wynosić 40ml.
 7. Wszystkie rodzaje oraz elementy dekoracji są dozwolone.
 8. Wszystkie rodzaje szkła oraz sposoby serwisu są dozwolone.
 9. Wszystkie techniki mieszania są dozwolone.
 10. Uczestnicy nie mogą zmienić swojej receptury lub koktajlu zgłoszonego w ramach Etapu I w czasie trwania Konkursu.

4. ETAP FINAŁOWY

 1. Etap finałowy odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2022 w hotelu Sheraton w Sopocie.
 2. Do Etapu finałowego Konkursu zostanie zakwalifikowanych 10 Uczestników, którzy wygrali Etap II („Finaliści”). Każdy Finalista startuje indywidulanie. Oceny ich czynności dokonuje jury złożone z mistrzów sztuki barmańskiej powołanych przez Organizatora.
 3. Koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem do miejsca, w którym odbywa się Etap III ponosi Organizator. Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnia organizator, o czym poinformuje uczestników finału, natomiast faktura za dojazd powinna być wysłana na adres meilowy kontakt@hankeybannister.pl. do 7 dni od zakończenia konkursu czyli do 13 grudnia 2022. Faktury wysłane po czasie nie będą rozliczane. Wszyscy Finaliści powinni stawić się na miejscu na 30 minut przed rozpoczęciem finałowych konkurencji.
 4. Etap finałowy będzie składał się z dwóch etapów:
  1. test wiedzy – pisemny test wiedzy wielokrotnego wyboru o marce Hankey Bannister, za który uczestnicy będą mogli otrzymać od 0 do 15 punktów, które zostaną dodane do ich finalnej oceny finałowej;
  2. prezentacja drinka finałowego – Prezentacja będzie polegać na przygotowaniu i zaprezentowaniu przed komisją konkursową jednego autorskiego drinka na bazie HB Original, HB Heritage lub HB 12yo, różnego od drinków konkursowych przesłanych w ramach zgłoszenia do Etapu I.
  3. Każdy z uczestników będzie miał łącznie 20 minut na prezentację drinka finałowego – 5 minut na przygotowanie stanowiska, 10 minut na prezentację, 5 minut na posprzątanie stanowiska.
  4. Każdy finalista będzie musiał wyserwować 3 porcje koktajlu konkursowego – 2 porcje dla sędziów, 1 porcja do materiałów marketingowych.
 5. Receptura drinka finałowego:
  1. W przepisie finałowym każdy Uczestnik musi użyć minimum 40ml produktu HB Original lub HB Heritage lub HB 12yo.
  2. Drink finałowy musi być oryginalną recepturą finalisty. Nie może być użyty nigdy wcześniej w żadnym z konkursów barmańskich ani menu koktajlowym. Prezentacja będzie odbywać się w języku polskim.
  3. Finaliści korzystają tylko i wyłącznie z własnego sprzętu i własnych ingrediencji.
  4. Organizator zapewnia tylko i wyłącznie alkohole: HB Original, HB Heritage i HB 12yo.
 6. Przygotowane drinki finałowe będą podlegać ocenie jury, o którym mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, które będzie przyznawało punkty w następujących kategoriach: Smak drinka finałowego (maksymalna ilość punktów do zdobycia: 10), Zapach drinka finałowego (maksymalna ilość punktów do zdobycia: 10), Technika pracy (maksymalna ilość punktów do zdobycia: 10), Wygląd drinka finałowego (maksymalna ilość punktów do zdobycia: 10), Znajomość marki Hankey Bannister (maksymalna ilość punktów do zdobycia:15). Prezentacja i pomysł (maksymalna ilość punktów do zdobycia: 30).
 7. Maksymalna liczba punktów do otrzymania z pierwszej i drugiej części Etapu finałowego to 85 punktów.
 8. Wygrywa 3 Finalistów, którzy otrzymają najwyższą ilość punktów; w przypadku remisu wygrywa Finalista, który zgromadził więcej punktów w etapie półfinałowym (Etap II).

5. NAGRODY

 1. Organizator przewiduje 3 nagrody dla zwycięzców Etapu finałowego.
 2. Nagrodami za zajęcie 1 miejsca w Konkursie są: 3-dniowy wyjazd do Szkocji, w ramach którego przewidziane jest zwiedzanie Edynburga oraz staż w destylarni Speyburn, należącej do firmy Inver House, 40- letnią butelkę Hankey Bannister oraz nagrodę pieniężna w wysokości 11,11 % wartości nagrody
 3. Nagrodami za zajęcie 2 miejsca w Konkursie są: 3-dniowy wyjazd do Szkocji, w ramach którego przewidziane jest zwiedzanie Edynburga oraz staż w destylarni Speyburn, należącej do firmy Inver House oraz 21 - letnią butelkę Hankey Bannister oraz nagrodę pieniężna w wysokości 11,11 % wartości nagrody.
 4. Nagrodami za zajęcia 3 miejsca w Konkursie są: 3-dniowy wyjazd do Szkocji, w ramach, którego przewidziane jest zwiedzanie Edynburga oraz staż w destylarni Speyburn, należącej do firmy Inver House oraz nagrodę pieniężna w wysokości 11,11 % wartości nagrody
 5. Termin nagrody głównej zostanie potwierdzony indywidulanie ze zwycięzcami konkursu. Nagroda główna zostanie zrealizowana nie pozniej niż 6 miesiecy od zakończenia konkursu. Wszystkie koszty w tym przeloty, wyżywienie, zakwaterowanie oraz zaplanowane atrakcje wyjazdu będą pokryte przez organizatora.
 6. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator - właściciel marki Hankey Bannister.
 7. Koszty przejazdu i pobytu zwycięzców w poszczególnych miejscach zgodnie z planem wyjazdu zostaną pokryte przez Organizatora.
 8. Łączna pula nagród w Konkursie przekracza 40 000 złotych.

6. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik zgłaszający finałowy i konkursowe drinki do Konkursu oświadcza, że posiada pełne prawo do dysponowania utworem w postaci receptur, jak również formy i wyglądu, zgłoszonych do Konkursu drinków („Utwory”), oraz że przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe oraz osobiste, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich.
 2. Uczestnik oświadcza, że z chwilą zgłoszenia Utworów do Konkursu:
  1. będą mu przysługiwać wyłączne i nieograniczone niczym autorskie prawa majątkowe do Utworów oraz do wykonania praw zależnych w rozumieniu art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które będą mogły być przeniesione na inną osobę trzecią,
  2. będzie wyłącznie upoważniony do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworów, które to upoważnienie może zostać przeniesione na inną osobę trzecią,
  3. Utwory będą wolne od jakiegokolwiek rodzaju wad prawnych, a w szczególności nie będą obciążone jakiegokolwiek rodzaju prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich ani nie będą zaciągnięte jakiegokolwiek rodzaju zobowiązania związane z Utworami na rzecz osób trzecich (dot. również praw zależnych).
 3. Uczestnik oświadcza, że Utwory nie brały udziału w innych konkursach.
 4. Organizator jako przyrzekający nagrodę oświadcza, iż zastrzega, że nabywa własność i prawa autorskie w stosunku do nagrodzonych Utworów z chwilą odbioru nagrody przez Finalistę. Niezależnie od tego Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu oświadcza, iż w dniu odbioru przez niego nagrody w Konkursie – przeniesione zostają, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i terytorialnie korzystania i rozporządzania Utworami na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 5. W zakresie, o którym mowa w Regulaminie, od dnia przesłania Utworów do Konkursu, do czasu jego rozstrzygnięcia, Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania z przesłanych Utworów dla potrzeb realizacji celów Konkursu, w szczególności ich oceny przez komisję konkursową.
 6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej następuje wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty, prawem do zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz prawem własności egzemplarzy Utworów oraz nośników, na których zostały one utrwalone. Odrębna odpłatność z ww. tytułu nie przysługuje.
 7. Uczestnik oświadcza, pod warunkiem wyłonienia go jako jednego z wygranych Finalistów Konkursu, iż wyraża nieodpłatnie zgodę na wprowadzenie zmian i modyfikacje w Utworach, w tym na korzystanie z ewentualnie powstałego opracowania, jak i rozporządzanie nim.
 8. Uczestnik oświadcza, iż Utwory nie naruszają żadnych praw osób trzecich
 9. W przypadku, gdyby jakiekolwiek oświadczenie Uczestnika wskazane w niniejszym § 6 okazało się niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, Uczestnik zwolni Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialność, a Organizator będzie uprawniony do żądania od Uczestnika naprawienia wynikłej stąd szkody w pełnym zakresie.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wraz ze zgłoszeniem udziału w Konkursie Uczestnik powinien wyrazić zgodę na:
 2. przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach konkursowych oraz na potrzeby informacyjne, archiwizacyjne i marketingowe.
 3. nieodpłatne wykorzystanie wizerunku na stronie firmy International Beverage (www.interbevgroup.com) oraz kontach portali społecznościowych należących do firmy International Beverages jak Facebook, Twitter, Instagram itp stronach i portalach społecznościowych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062, z późn. zm.); wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas trwania konkursu, mogą zostać umieszczone na stronie internetowej firmy International Beverage (www.interbevgroup.com) oraz kontach portali społecznościowych należących do tego podmiotu (Facebook, Twitter, Instagram itp.) oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach International Beverage Holdings Ltd. oraz na stronie facebook marki Hankey Bannister, Uczestnik wyrażając zgodę zrzeka się wszelkich roszczeń o wynagrodzenie względem Organizatora, z tytułu wykorzystywania wizerunku/głosu/wypowiedzi uczestnika na potrzeby określone w Regulaminie.
 4. Organizatorowi w uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo do zmiany daty i miejsca Etapu finałowego.
 5. Organizator zastrzega sobie, w przypadku sytuacji nadzwyczajnych, prawo do zmiany Regulaminu oraz do odwołania, zakończenia lub przedłużenia Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
 6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 7. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w oparciu o Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności art. 919 -921 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.).
 8. Informacje o Konkursie jak i Regulamin Konkursu udostępnione są na stronie hankeybannister.pl/hbcup2022
 9. W czasie trwania Konkursu na kontach portali społecznościowych należących do Organizatora takich jak Facebook, Twitter, Instagram mogą pojawiać się bieżące informacje oraz relacje z przebiegu Konkursu.
 10. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, należy składać na piśmie i przesyłać listem poleconym na adres Organizatora lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej [kontakt@hankeybannister.pl]. Reklamacja powinna zawierać: (1) informację o konkursie, którego dotyczy, (2) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego), (3) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji. Reklamacje można składać w czasie trwania Konkursu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia jego zakończenia. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest International Beverage Holdings Ltd. z siedzibą w Airdrie, Lanarkshire, ML6 8PL w Wielkiej Brytanii (dalej: Administrator). Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu email: webmaster@hankeybannister.com
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO.
  1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:
  2. w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,
  3. w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe,
  4. w celach marketingowych, jeżeli zostanie wyrażona zgoda Uczestnika,
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  7. sprostowania danych,
  8. usunięcia danych,
  9. ograniczenia przetwarzania danych
  10. przenoszenia danych,
  11. wniesienia sprzeciwu,
  12. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  13. Spośród danych przekazanych Organizatorowi tj. imię i nazwisko uczestnika, nazwa stworzonego przez niego drinka oraz (za zgodą osoby uprawnionej) nazwa i położenie baru w którym pracuje będą mogły być zamieszczane i przechowywane w archiwum konkursu na stronie firmy International Beverage (www.interbevgroup.com) oraz kontach portali społecznościowych należących do firmy International Beverages jak Facebook, Twitter, Instagram itp. zgodnie z Rozporządzeniem RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.).
  14. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  15. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  16. Dane Uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym współpracujących przy organizacji konkursu „Hankey Bannister Cup 2022: Perfect Blend, z wyjątkiem przewidzianych przepisami prawa, Komisji konkursowej oraz jury.
  17. Dane Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
  18. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  19. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  20. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  21. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.